دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : فریدالدین   حدادعادل

پست الکترونیکی : f-hadda@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم سیاسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : مربی وعضوگروه اندیشه سیاسی دراسلام

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/05/01

فریدالدین حدادعادل

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : مربی

^